För företagare

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Det lokala och regionala näringslivet är mycket viktigt för vår etablering i Boden – tillsammans med internationell expertis är det helt avgörande för att vi ska lyckas. Vi vill därför göra det så enkelt som möjligt att anlita företag från närområdet i de fall vi anser det vara det bästa alternativet. Vi befinner oss just nu i startgroparna av vårt inköpsarbete, och har skapat en kontaktyta där ni som lokalt eller regionalt företag kan registrera ert intresse. Denna databas använder vi i vårt inköpsarbete och delar även med våra partners.

Vår inköpsstrategi

Vår etablering in Boden är ett program av ett flertal mycket stora projekt. Specifik erfarenhet av att leda liknande projekt är avgörande kritisk och vi har därför valt en så kallad EPCM-modell för att genomföra projektprogammet (en huvudpartner per projekt ansvarar för att genomföra den Engineering, Procurement och Construction Management som krävs för färdigställande). H2 Green Steel har även ett projektledningskontor som överser hela projektprogrammet.

För att färdigställa anläggningarna behöver vi:

 • Material
 • Utrustning
 • Verktyg
 • Designtjänster
 • Maskiner
 • Lokalkunskap
 • Underhållstjänster
 • Stödtjänster
 • Boende och mat
 • Transporttjänster
 • Arbetskraft
 • Fordon

Vi värdesätter hållbarhet i allt vi gör, inte bara i stålet

Vi jobbar utifrån UN Global Compact:s principer:

 • Bedriva hållbart inköp genom att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras i värdekedjan.
 • Välja hållbara material, samt arbeta aktivt för att minska riskerna inom gruvdrift och mineralutvinning.


Hållbar arbetsmiljö och samverkan på plats:

 • Arbetsrättsliga villkor och rättigheter, samarbete med fackliga organisationer, max två lager av underleverantörer, etc.
 • Lokal närvaro och samarbete med näringslivet kring vår fabrik.


CO₂ en viktig aspekt i valet av våra leverantörer

 • Stora företag väntas ha kontroll över sina Scope 3-utsläpp
 • Mindre företag vill hjälpa att bedöma och mäta sina utsläpp.

Scope 1

Direkta utsläpp. Utsläpp från förbränning av bränslen, gasutsläpp.

Scope 2

Direkta + indirekta utsläpp. Scope 1 + utsläpp från köpt el, värme...

Scope 3

Hela värdekedjans utsläpp. Allt köpt material, resor, avfall, transporter.

Vad betyder hållbarhet i alla led?

H2 Green Steel har höga ambitioner i att bygga och driva sina fabriker så säkert, hållbart och smart som möjligt. Därför ställer företaget vissa krav på leverantörerna som förväntas arbeta aktivt med hållbarhet och göra det som krävs för att ligga i framkant.

Vad händer just nu?

Design och projektplanering sker parallellt och ett omfattande planeringsarbete pågår för inköp. Fokus ligger på:

 1. Inköp kring det pågående etableringsarbetet på site. Markarbetet är igång och vi utökar inköpsarbetet av materiel och tjänster i takt med projektplanen.
 2. Säkra tidiga behov av tjänster för vår etablering, samt materiel med mycket långa ledtider.
 3. Detaljerad design, paketering och kategorisering av de tjänster och materiel som behövs för byggprocessen, för att möjliggöra det bredare upphandlingsprogrammet.

Nästa steg

Detaljerad design är igång för att möjliggöra det bredare upphandlingsarbetet i samarbete med EPCM-leverantörerna och vi fortsätter förbereda för byggnation under det kommande året. H2 Green Steel vill använda lokala entreprenörer.