Hållbart i alla led – men inget generellt krav på certifiering

H2GS logo

Information från H2 Green Steel

H2 Green Steel har höga ambitioner i att bygga och driva sina fabriker så säkert, hållbart och smart som möjligt. Därför ställer företaget vissa krav på leverantörerna som förväntas arbeta aktivt med hållbarhet och göra det som krävs för att ligga i framkant.

Detta behövs för att H2 Green Steel ska få en förståelse för sina indirekta utsläpp från exempelvis inköpt material och produktanvändning som företaget inte äger eller kontrollerar, men också för att bolaget exempelvis ska kunna redovisa källorna till nödvändiga material och mineraler. H2 Green Steel har höga förväntningar i alla hållbarhetsdimensioner på stora företag som vill vara leverantörer i olika delar av bygget och driften. Mindre företag förväntas däremot inte ha samma omfattning i sitt hållbarhetsarbete, system eller certifieringar.

– Men vi vill gärna se höga ambitioner, att man gör det man rimligtvis kan för att vara miljösmart, säger Rasmus Kazinczy, inköpsdirektör på H2 Green Steel. 

I upphandlingar är det en konkurrensfördel att kunna visa på sitt engagemang och sina ambitioner, och en god förståelse för den egna verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Certifieringar – exempelvis ISO 14001 för miljö – kan vara bra för att säkerställa att en leverantör lever upp till en viss nivå men är sällan ett krav. Däremot kommer det ofta krävas en dokumenterad metodik och systematik i hanteringen av olika områden som certifieringar normalt täcker, till exempel hantering av kemikalier och miljöledning.

I vissa fall kan det finnas krav på certifieringar för att följa svensk lag, exempelvis inom tillverkning och för personal som ska framföra tung utrustning.

– Vi kommer att behöva kräva certifieringar i specifika fall, men vår ambition är att inte göra det på bred front då det skulle diskvalificera mindre bolag från att bli leverantörer till oss just för att de är små, förklarar Rasmus Kazinczy. 

 

Ambitionen är tvärtom att stötta lokalt och regionalt näringsliv genom att ta med dem på vår hållbarhetsresa när det är möjligt. I december 2022 ligger vårt fokus på att göra helhetsbedömningar av potentiella leverantörer vilket innefattar erfarenhet, finansiell stabilitet, hållbarhet, kvalitet och pris, med särskild vikt på hållbarhetsstrategi. Vi har just nu inga krav på särskilda certifieringar, men det kan komma att ändras framöver.

H2 Green Steel deltar även i ett projekt tillsammans med andra industrier under ledning av Industriellt UtvecklingsCentrum. Det går ut på att hjälpa små och medelstora företag att komma i gång eller komma vidare i sitt hållbarhetsarbete. För H2 Green Steel är det viktigt att samhället känner sig delaktigt, inte minst för att bidra till social hållbarhet och fler arbetstillfällen.

– Att vara en aktiv deltagare i näringslivet på de platser där vi finns viktigt för oss, säger Rasmus Kazinczy. 

Etableringar av den här storleken har en stor påverkan på samhället och det innebär många möjligheter för det lokala näringslivet. Vi hoppas att vi kan hjälpa fler att växla upp sitt hållbarhetsarbete. Det tror vi är en nyckel till att vi når våra högt satta mål.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev