Frågor och svar

H2 Green steel logo

Information från H2 Green Steel

Vår ambition är att förändra stålindustrin i grunden. Det vill vi göra genom en storskalig satsning som förädlar Norrbottens råvaror till grönt stål. Stålindustrin står för en betydande del av Sveriges, och Europas, koldioxidutsläpp. Vår metod för att tillverka stål bygger på en ny produktionsprocess där vätgas ersätter kol i järnframställningen, vilket minskar koldioxidutsläppen med upp till 95%. På så sätt bidrar vi till att Sverige och EU når uppsatta klimatmål.

Norrbotten erbjuder unika förutsättningar för grön stålproduktion och vi har valt att förlägga vår produktion i Boden och Norra Svartbyn av flera skäl. Här finns en god tillgång till förnyelsebar energi till konkurrenskraftiga priser, tillgång till högkvalitativ järnmalm och närhet till viktig infrastruktur som Malmbanan och hamnen i Luleå. Tillsammans med den expertis som finns i regionen, skapar det en idealisk miljö för vår verksamhet.

Just nu har vi ett kontor i Boden Business Park. I takt med att vår operativa verksamhet växer här i Boden och vi blir fler på plats, så kommer vi också utöka vår närvaro – även på andra sätt än de som existerar idag. Mötesplatsen i Enter Galleria i centrala Boden är ett exempel på hur viktig vi tycker att dialogen med alla Bodensare är, även innan vi har vår ståltillverkning igång. När anläggningen är i drift kommer Sverigekontoret att ligga i Boden medan koncernens huvudkontor fortsatt kommer att ligga i Stockholm.

Vi befinner oss i en finansieringsprocess där vi nyss stängde B-rundan på 2.8 miljarder SEK. Detta utöver den tidigare miljard som vi tog in under våren 2021 (A-rundan) för att finansiera bolagets uppbyggnad. Bland våra investerare finns:

Altor Fund V, AMF, Cristina Stenbeck, Daniel Ek (Spotifygrundare), FAM, GIC, Hitachi Energy, IMAS Foundation, Kingspan, Kinnevik, Kobe Steel, Marcegaglia, Mercedes-Benz AG, Scania, Schaeffler, Stena Metall Finans, Swedbank Robur Alternative Equity, Vargas och en klimatfokuserad institutionell finansieringsfond. Vi har också kunnat meddela att ledande europeiska finansiella institutioner stöttar vår skuldfinansiering om 38 miljarder kronor.

Vi siktar på att ha stora delar av vår finansiering klar under nästa år, men samtidigt kommer vi att vara mer eller mindre i konstant finansieringsprocess under en relativt lång tid framöver eftersom det finns planer för fler projekt efter och parallellt med Boden. Vi uppskattar att det kommer att kosta runt 50 miljarder att etablera vår verksamhet i Boden.

Hos oss kommer ca 1500 personer att jobba när vi är i full produktion i fas 1, ungefär år 2026. Vi kommer expandera fabriken succesivt efter det och nå ungefär 2000 anställda senast 2030. Utöver det beräknas kringliggande verksamheter att behöva etableras och växa med upp till 10 000 nya arbetstillfällen i regionen.

Den största delen av våra anställda i Boden kommer att arbeta som operatörer inom olika områden samt som elektriker, mekaniker, underhållstekniker och fler roller därtill. Vi kommer även att behöva specifika kompetenser för exempelvis vätgashantering, elektrolys, tillverkning av järnsvamp, gjutning, varmvalsning samt inom digitalisering och maskinlärning. Och även många generella kompetenser inom till exempel ekonomi, inköp, och rekrytering. Vår ambition är att ha lika många kvinnor som män som jobbar hos oss.

Vi har redan påbörjat vår rekrytering och har även ett kontor på Boden Business Park. Vi lägger löpande upp lediga tjänster på vår karriärweb, besök gärna den här.

För intresseanmälan kopplat till vårt stora bygge, gå in på detta webbformulär.
Denna databas använder vi i vårt inköpsarbete och delar även med våra partners

Vi fick en så kallad byggnadsdom den första juli i år, vilket gjorde att vi fick börja med förberedande mark- och anläggningsarbeten innan det fulla miljötillståndet är klart. För att officiellt markera startskottet av byggandet av fabriken, hade vi en ’spadtagsceremoni’ ute på vår sajt i augusti. Byggnadsdomen är ett starkt besked, då den ger oss tillåtelse att börja bygga ett stålverk som ska tillverka 5 miljoner ton stål. Miljötillståndsprocessen med förhandling och beslut kommer att fortsätta en bra bit in på nästa år.

Vår tidsplan har, trots hastigheten i tillståndsprocessen, påverkats av olika externa faktorer. Bland annat med anledning av kriget i Ukraina och ett extremt tryck på leverantörskedjor gör att vi troligtvis kommer att hamna i andra halvan av 2025 för produktionsstart. 2025 och 2026 kommer därför att vara upptrappningsår för produktion mot kommersiella volymer.

Arbetet ute på sajt just nu innefattar att flytta stora mängder jord, stängsla in delar av området och sätta upp bullerskydd på vissa ställen. Under byggskedet kommer succesivt mer aktivitet ske i området med framför allt transporter till och från anläggningen. Vi kommer att informera löpande på övergripande nivå om vilka aktiviteter som planeras på vår site.

Hela Boden Industrial Park (BIP) – kommunens område – är drygt 500 hektar. Vårt område blir ca 200 hektar + 70 hektar + eventuellt lite till kring dagvattendammarna.

Säkerheten för Bodensare och de som jobbar på vår sajt kommer alltid att vara vår högsta prioritet. Att som obehörig röra sig på området i bil eller till fots kan vara förenat med livsfara och är därför förbjudet. Vi kommer även inom kort att stängsla in vårt sajtområde. Just nu pågår arbete med markberedning på vårt sajtområde, vilket innebär att ett stort antal tunga transporter regelbundet passerar över väg 605. Förflyttning av jordmassor på sajtområdet kommer att fortsätta under månaderna framöver, och upp till 70 ton tunga fordon korsar vägen flera gånger varje dag. Av säkerhetsskäl kommer därför den del av väg 605 som passerar genom H2 Green Steels område att fortsättningsvis vara avstängd, i första hand, fram till den 28 februari 2023. Omledning sker via väg 383 och väg 356, följ orange hänvisning. Efter en grundlig säkerhetsbedömning bedömer vi på H2 Green Steel att vägen kan komma att förbli permanent avstängd.

Vi kommer att göra omfattande investeringar i isolering och bullersänkande åtgärder för att minimera ljudet från anläggningen och kunna hålla oss inom tillåtna nivåer och gränsvärden, vilket är 40 decibel nattetid och 50 decibel dagtid. Det motsvarar ungefär ljudet från ett kylskåp. Den verksamhet som har högre ljudnivå placeras så långt från Norra Svartbyn som möjligt, cirka 1 kilometer bort. Vi kommer även att göra bullerplank där det behövs, och i dagsläget bygger vi en ”ljudlimpa” mellan vår site och de närboende. Den kommer att fungera som skydd både mot ljud och ljus. Processutrustning och lagerområden kommer att vara inomhus, med ventilationssystem för att förhindra spridning av damm. Anläggningen kommer inte att ge upphov till någon särskild eller varaktig doft. 

Vi har de högsta ambitionerna inom hållbarhet i alla dimensioner. Goda arbetsvillkor och en bra och säker arbetsmiljö har därför hög prioritet. Redan nu i planeringsarbetet gör vi allt för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och för att minimera risker. På vår anläggning kommer vi självfallet ha strikta säkerhetsrutiner och tillhandahålla erforderlig utbildning och skyddsutrustning.  Vi har också tät dialog med såväl myndigheter som viktiga parter på byggmarknaden, Byggföretagen och Byggnads Norrbotten, om vad som är schyssta arbetsvillkor och bra standarder för att ta ansvar även i de dimensionerna. Vår huvudentreprenör för markarbetena har till exempel själv höga krav på sin verksamhet gällande sociala hållbarhetsfrågor och har självklart kollektivavtal, liksom dess eventuella underentreprenörer.

Eftersom vi vill bygga och driva våra fabriker så säkert, hållbart och smart som möjligt, behöver vi förvänta oss mycket – och i vissa fall ställa krav på – våra leverantörer. I praktiken betyder det att större leverantörer förväntas jobba mycket aktivt med sitt hållbarhetsarbete och göra det som krävs för att ligga i framkant gällande dessa frågor. Även när verksamheten är i drift kommer säkerhetsfrågorna ha högsta prioritet och ingår därför också i hur fabriken designas och planeras.

Vätgas hanteras och används dagligen i många delar av vårt samhälle. Den har använts industriellt i över 50 år och är idag den vanligaste industrigasen. Liksom alla energitäta ämnen, kan vätgas i vissa situationer vara lättantändlig. Men eftersom det är jordens lättaste element, stiger den och upplöses snabbt i omgivande atmosfär. Vätgas är heller ingen giftig gas. Inom ramen för miljöansökan har vi genomfört en säkerhetsanalys. Denna påvisar att vi behöver placera vårt lager av metan och vätgas på särskilda platser för att säkerställa att minimal påverkan vid ett, så kallat, värstafallscenario. Vid ett värstafallscenario i vätgaslagret kommer inte personer utanför anläggningen att påverkas. Sannolikheten för ett sådant scenario är 1 på 280 000 år. Antalet som jobbar i vätgasanläggningen är betydligt färre än stålverket.

När fabriken är fullt utbyggd kommer vi att behöva max 10 TWh vid produktion av 2,5 miljoner ton per år, och i ett längre perspektiv 13–20 TWh beroende på produktmix och process vid produktion av 5 miljoner ton per år.

När Sverige, EU och världen ska uppnå klimatmålen behöver mycket fossil energi ersättas med fossilfri och förnybar el. Genom vårt projekt vidareförädlas en del av det elöverskott som finns i norra Sverige till grönt stål. Genom att använda ca 15 TWh el (i fas 2 vid 5 miljoner ton stålproduktion per år) kan vi minska de globala koldioxidutsläppen med minst 7 miljoner ton per år.

I fas 1 (vid 2.5 miljoner ton stålproduktion) kommer vi använda ca 10 TWh grön el. I de två nordligaste elområdena i Sverige, SE1 och SE2 finns redan idag ca 60 TWh vattenkraft och 20 TWh vindkraft. En liten del av all denna produktion används redan idag i norr, en del skickas söderut och en del exporteras till Finland, men på totalen finns det idag ett överskott av elproduktion. Innan vår produktion ens är igång kommer ytterligare ca 10 TWh vindkraft ha tillkommit i norra Sverige. I Finland kommer ny kärnkraft och vindkraft också bidra till en totalt ökad elproduktion. Vi känner oss trygga med att kunna komma igång och trappa upp vår produktion och elanvändning under 2025 och 2026. Nyligen kom besked från Svenska Kraftnät om hur de jobbar intensivt med att skapa förutsättningar för de stora industrietableringar som är planerade längs med Norrlandskusten där man nu, som komplement till att bygga nya elnät, ska använda nya tekniska lösningar bl.a. för att öka kapaciteten i befintliga elnät och för att kunna möjliggöra en mer flexibel anslutning.

Elen i Sverige säljs och köps på elbörsen Nordpool Spot. Precis som på de flesta andra marknader sätts elpriset av utbud och efterfrågan. Ett ökat utbud sänker priset, en ökad efterfrågan höjer priset. Allt annat lika kommer vår elanvändning i Norrbotten därför leda till ett något ökat elpris i norr. Vi bedömer att det handlar om några ören högre pris per kWh. Men vår ökade elanvändning kommer också att leda till större intresse för elproducenter att öka sin produktion och det kommer i sådana fall leda till sänkta elpriser. Hur högt elpriset blir i norr beror också på hur goda möjligheterna är att exportera elen söderut. Svenska Kraftnät har planer på att öka kapaciteten i stamnätet söderut till mitten av 2030, och detta kommer att bidra till höjda elpriser i mycket högre utsträckning än vår ökade elanvändning.

Vår ambition är att bygga en cirkulär anläggning där vi tar vara på biprodukterna av produktionen, inklusive de stora mängder restvärme som skapas. Det finns flera olika möjligheter som vi undersöker i dagsläget – fjärrvärme, växthus eller elproduktion är exempel på användningsområden. Vi investerar även betydande summor för att kunna återanvända allt vårt vatten. Detta innebär att vår anläggning inte kommer släppa ut något kylvatten eller processvatten till naturen. Vatten kommer bara tas från Luleälven för att tillverka vätgas och ersätta vatten som har avdunstat under processen. Vi gör även stora investeringar i en ny typ av slagghantering som sker inomhus, vilken eliminerar dammet och bullret som annars kan förknippas med slagghantering. 

Vårt gröna stål reducerar utsläppen av CO₂ med upp till 95 procent jämfört med traditionell ståltillverkning – vilken i Sverige idag står för ca 12 procent av landets totala utsläpp. För att göra stål behöver det tillföras kol till det smälta järnet, vilket är anledningen till att det idag inte är tekniskt möjligt att komma ner helt till noll i utsläpp. Däremot kan kolet i stålet komma från en fossilfri källa och det är vårt mål att snarast möjligt ersätta vår kolkälla (naturgas) med en förnybar (biogas) – men den tekniska lösningen och tillgången är inte på plats på marknaden idag och därmed har vi inte just nu den förutsättningen.

Anmäl dig till Bodenxt nyhetsbrev